- De ingenieurs van het Noorden - 

Google sterren review

Expertise | Duurzaamheid

Ingenieursbureau abtWassenaar

De medewerkers van abtWassenaar dragen graag een steentje bij aan de duurzaamheid van een gebouw. Of het nu een complex bouwproces is, een bijzonder staaltje van constructief ontwerp of vernieuwend hergebruik van materialen.

Inventief met techniek

Accreditaties

abtWassenaar heeft geaccrediteerde experts voor BREEAM-NL, LEED en GPR in huis.

GPR 4.4. Gebouw expert
GPR 4.4. Gebouw expert
GPR Gebouw expert
Leed AP, BD + C
Leed AP, BD + C
Leed AP, BD + C
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw
BREEAM NL DGBC - Expert Nieuwbouw

Duurzaamheid

Duurzaamheid als containerbegrip is breed te interpreteren, maar raakt hoe dan ook alle disciplines binnen abtWassenaar. Waarbij een monodisciplinair bureau alleen kan optimaliseren in één vakgebied, kunnen wij innoveren over het hele spectrum van bepaalde duurzame oplossingen. Door integrale samenwerking tussen de verschillende disciplines kunnen we tot inventieve en optimale oplossingen komen die het proces en de kwaliteit in-en-om het gebouw verbeteren. Wij stellen ons vooruitstrevend en ambitieus op en schromen er niet voor om de opdrachtgever uit te dagen binnen duurzaamheidsambities!

Bij duurzaam bouwen richten we ons op de thema’s energie, materialen, milieu, klimaatrobuustheid, gezondheid en welzijn. Onze belangrijkste doelstelling bij duurzaamheidsadvisering is het vinden van een optimale, integrale oplossing passend binnen de ambitie en het taakstellend budget. We besteden veel aandacht aan het analyseren van de ontwerpopgave: wat is de behoefte van de opdrachtgever, hoe kan deze behoefte worden vertaald binnen de randvoorwaarden van het ontwerpteam? Hierbij zoeken we voortdurend naar creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen. 

Diensten:

 • Haalbaarheidsstudies en ondersteuning in tendertrajecten
 • Duurzaamheidsambities vertalen naar concretegebouw- en omgevingstoepassingen
 • Advisering van bouwproducten in het kader van verduurzaming
 • Ondersteuning en begeleiding in verduurzamingsmethodieken, zoals: GPR-Gebouw, BREEAM-NL, LEED en WELL

abtWassenaar heeft inmiddels meerdere BREEAM-NL, LEED en GPR trajecten officieel doorlopen. 

Naast het verrichten van onderzoek naar de impact van (nieuwe) materialen in het kader van duurzaamheid en naar efficiëntere materiaaltoepassingen en uitvoeringsmethoden, is het ontwerpen van gezonde en comfortabele gebouwen een belangrijk speerpunt. In de praktijk blijkt dat deze investering zichzelf terugverdient:

 • door een constructie zo efficiënt mogelijk te ontwerpen en uit te voeren vallen de realisatiekosten vaak een stuk lager uit
 • doordat gezonde gebouwen de productiviteit en de gezondheid van gebouwgebruikers bevorderen, is er minder ziekteverzuim en deze aspecten dragen positief bij in de kosten
 • omdat restwaarde van duurzame gebouwen veelal hoger is dan gebouwen die worden opgeleverd op wettelijk kaderniveau
 • omdat de verhuurprijs van duurzame gebouwen vaak kan worden verhoogd

Energie

In 2021 doet de BENG haar intrede en in 2050 moet Nederland volledig energieneutraal zijn. AbtWassenaar adviseert opdrachtgevers al geruime tijd de lat hoger te leggen dan het wettelijk kader. Dit doen wij omdat wij weten waar de kostenneutrale kansen liggen, dit bijdraagt aan vermindering van CO2  uitstoot en het gebouwen comfortabeler maakt.

Om deze ambitie te realiseren denken wij vroegtijdig met de architect mee in het ontwerpen van de massastudie, de open-dicht verhouding –per oriëntatie- van de daglichtopeningen en de thermische schil. Dit vraagt een integrale adviesrol, aangezien deze aspecten ook de vakgebieden aansnijden van architectuur, bouwfysica, geluid en brandveiligheid.

Parallel aan dit traject onderzoeken onze installatieadviseurs energieopwekkings-installatietechnische varianten op basis van Total Costs of Ownership (TCO) die aansluiten bij de comfortwens. Met deze berekening kan op basis van de levenscyclus worden bepaald wat de meest toekomstbestendige keuze is, waarbij de kwaliteit van het gebouw hoog en toekomstbestendig blijft. Deze tool is erg belangrijk voor het bewaken van de investering, dat als waardevol is aangemerkt.

Materialen

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is volop in gang. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Het ontwerpen van gebouwen met een lage milieu-impact wordt steeds belangrijker, ook dringt dit door bij gebouweigenaren en ontwikkelaars. Maar waar begin je?
De adviseurs van abtWassenaar denken mee met de opdrachtgever en implementeren een binnen het ontwerpteam gedragen ambitie vanaf de eerste architectonische schets.   Het is onze kracht de ambitie te vertalen naar praktisch en meetbare adviezen, zodat de beoogde ambitie uiteindelijk wordt gerealiseerd!

 • Het stappenplan dat bij circulariteit ingezet wordt is:
  ontwerpprincipes hanteren Ellen Mc Arthur Foundation
 • toegankelijkheid gebouwcomponenten
 • onderzoeken van selectie en beschikbaarheid van bouwmateriaal
 • losmaakbaarheid
 • toetsing aan de Circularity Score van Madaster en/of eigen ontwikkelde circulariteitsmatrix

abtWassenaar ziet veel kansen voor de bouw in circulair materiaalgebruik. Daarom staat onderzoek naar de potentie van hergebruikte en biobased materialen en de verduurzaming van bestaande materialen centraal.
Zo is recent de rekentool ‘groen beton’ ontwikkeld en een eigen extensie voor Revit om de milieu-impact van een constructie te bepalen. Ook worden eigen ontwikkelde tools ingezet die de milieu-impact van beton kunnen bepalen  (groenbeton) en hanteren de constructeurs tijdens de ontwerpfase de MiM tool (zie video), die inzicht in BIM modellen geeft, in de milieu-impact van de constructies.

 

Van lineair naar circulair

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is volop in gang. abtWassenaar ziet veel kansen voor de bouw in circulair materiaalgebruik. Daarom staat onderzoek naar de potentie van hergebruikte en biobased materialen en de verduurzaming van bestaande materialen centraal. 

Duurzaam bouwen kent in principe vier invalshoeken: flexibiliteit, integraal ketenbeheer, energie-extensivering en kwaliteitsbevordering. De flexibiliteit van gebouwen wordt in hoofdzaak bepaald door de draagconstructie. abtWassenaar benadert projecten bij voorkeur integraal vanuit alle vier de invalshoeken om tot een optimaal resultaat te komen.

Milieu

Een sterke overweging om te verduurzamen is de zorg voor het milieu. Dit leidt o.a. tot het verminderen van CO2-uitstoot, het beperken van de aantasting ozonlaag (ODP), het beperken van de opwarming van de aarde (GWP), voorkomen dat verzuring optreedt van de bodem en water etcetera. De winning van grondstoffen raken deze milieuaspecten, maar ook de toe te passen koudemiddelen in installaties. abtWassenaar is continu op zoek naar milieuvriendelijkere en gelijkwaardige ontwerp alternatieven, waarbij ee zorgvuldige afweging gemaakt wordt of het milieuvriendelijker alternatief binnen de financiele kaders past.

De ontwikkeling van gebouwen leidt veelal tot een andere uitdaging, namelijk de strijd tegen water. Regenbuien worden frequenter en heftiger, maar ook langere periodes van droogte komen meer voor. Dit vereist een andere denkwijze over watermanagement. Regenwaterbuffering en infiltratie beperken het overstromingsrisico bij hevige regenval en het hergebruik van regenwater en grijs water vermindert drinkwatergebruik. Hiermee maken wij onze steden toekomstbestendiger en duurzamer.

abtWassenaar bedenkt slimme waterbuffers voor klimaatadaptatie, zodat op gebiedsniveau een netwerk ontstaat dat bijdraagt aan de waterveiligheid, verdroging tegengaat en de leefbaarheid van de gebiedsontwikkeling vergroot.

Gezondheid en welzijn

Bij elk gebouw is het belang van gezondheid en comfort een speerpunt. Gebruikers willen zich comfortabel, goed en gezond voelen, ongeacht de activiteiten die er plaats vinden. Elk gebouwtype, maar ook verschillende gebouwgebruikers, vraagt een andere mate van comfort. Ook de beleving van de fysische aspecten in een ruimte speelt hierin een belangrijke rol. AbtWassenaar draagt hierbij door integraal te ontwerpen vanuit de akoestiek, bouwfysica en installatietechniek, waarbij een synthese gezocht wordt tussen thermische- en visueel comfort, binnenluchtkwaliteit en ruimteakoestiek.

Omgeving

Regenbuien worden frequenter en heftiger, maar ook langere periodes van droogte komen meer voor. Dit vereist een andere denkwijze over watermanagement. Regenwaterbuffering en infiltratie beperken het overstromingsrisico bij hevige regenval en het hergebruik van regenwater en grijs water vermindert drinkwatergebruik.

Een prachtig voorbeeld van een duurzaam project met vele onderscheidingen is de Energy Academy Europe

Er is een zeer compleet pakket aan duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp geïntegreerd. Hierdoor verdient het gebouw de BREEAM Outstanding score; bij oplevering het enige onderwijsgebouw in Nederland met deze hoge duurzaamheidsbeoordeling.

Neem voor meer informatie contact op met onze duurzaamheidsadviseurs:

Logo Ingenieursbureau abtWassenaar in Groningen

Boumaboulevard 680
9723 ZT  Groningen
Postbus 5176
9700 GD Groningen

Aanvullende informatie
abtWassenaar B.V.
BTW: NL006157270B01
KVK: 02037102

Contactgegevens


Ingenieursbureau abtWassenaar
- Inventief met techniek - 

(Je vindt ons tegenover Alfacollege en Jumbo Euroborg)

Nieuwsbrief


GPR 4.4. Gebouw Expert in huis

GPR 4.4. Gebouw Expert

LEED AP <BR>BD + C

LEED AP
BD + C

BREEAM NL DGBC

BREEAM NL DGBC

Kiwa gecertifieerd

Kiwa gecertifieerd

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.