- De ingenieurs van het Noorden - 

Google sterren review

Expertise | Bouwfysica

Ingenieursbureau abtWassenaar

Ingenieursbureau abtWassenaar beschikt over een toegewijd team van bouwfysica-experts. Onze specialisten en adviseurs zetten zich in om gezonde, veilige en duurzame leef- en werkomgevingen te creëren. Hierdoor worden gebouwen gerealiseerd die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van comfort, energie-efficiëntie, veiligheid en welzijn.

Inventief met techniek

Bouwfysica

Optimalisatie van gebouwen: comfort, energiezuinigheid, brandveiligheid en bruikbaarheid

De eisen voor gebouwen, door overheden, eigenaren en gebruikers, worden steeds hoger. Gebouwen dienen comfortabel, gezond en veilig te zijn. abtWassenaar helpt en adviseert architecten, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars in elke fase van het ontwerp- en bouwproces om zo efficiënt mogelijk aan deze bouwfysische eisen te voldoen. Er zijn vier adviesgebieden waarin abtWassenaar zich onderscheidt: comfort, energiezuinigheid, brandveiligheid en bruikbaarheid.

# Comfort

Het comfort van een gebouw heeft direct invloed op de gezondheid en het welzijn van de mensen die er gebruik van maken. Verschillende factoren kunnen het comfort beïnvloeden, zoals te hoge of te lage temperaturen, tocht, vervuilde lucht, lekkages, te veel direct zonlicht, te weinig daglicht, schimmel en geluidsoverlast. Hoewel deze factoren op zichzelf misschien onschuldig lijken, kunnen ze de gezondheid van de mens negatief beïnvloeden. Gelukkig zijn deze zaken te voorkomen door zorgvuldige aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

 • Daglichttoetreding en bezonning: Een goede balans tussen natuurlijk daglicht en bezonning zorgt voor een aangename en gezonde leefomgeving. Door het juiste ontwerp en de juiste positionering van ramen, lichtstraten en zonwering, zorgt abtWassenaar ervoor dat er voldoende daglicht binnenkomt zonder ongewenste verblinding of oververhitting.

 • Behaaglijkheid (verwarming, koeling en ventilatie): Het creëren van een comfortabel binnenklimaat is cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruikers. Door efficiënte verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen te ontwerpen en adviseren, zorgt abtWassenaar voor een aangename temperatuur en goede luchtkwaliteit zonder tocht- of vochtproblemen.

 • Koudebruggen: Het minimaliseren van koudebruggen in de bouwschil voorkomt ongewenste warmteverliezen en koude plekken in het gebouw. Dit helpt condensatie, schimmelvorming en een oncomfortabel binnenklimaat te voorkomen. abtWassenaar identificeert en vermindert koudebruggen door zorgvuldig ontwerp en detaillering van de bouwschil.

 • Geluid (interieur, exterieur): Een goede akoestiek draagt bij aan het comfort en welzijn van de gebouwgebruikers. abtWassenaar zorgt voor optimale geluidsisolatie tussen binnen- en buitenruimtes, evenals tussen verschillende binnenruimtes, door het gebruik van de juiste bouwmaterialen en -technieken en het toepassen van akoestische oplossingen zoals geluidsabsorberende materialen en geluidsschermen.

Door deze aspecten zorgvuldig te overwegen en te integreren in het ontwerp- en bouwproces, zorgt abtWassenaar voor comfortabele en gezonde gebouwen waar gebruikers zich prettig voelen en optimaal kunnen functioneren.

# Energiezuinigheid

Energiezuinigheid in gebouwen: focus op efficiëntie en duurzaamheid

De Nederlandse overheid benadrukt het belang van zuinig omgaan met grondstoffen en energie. Energiezuinigheid in gebouwen speelt hierbij een cruciale rol en wordt grotendeels bepaald door de luchtdichtheid en thermische isolatie van gevels en daken. Het is essentieel dat het werkelijke energiegebruik van een gebouw niet hoger is dan het toelaatbare energiegebruik, oftewel de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Door voorafgaand aan de bouw nauwkeurige berekeningen te maken, kunnen onaangename verrassingen achteraf worden voorkomen. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten van energiezuinigheid verder uitgediept:

 • Energieprestatiecoëfficiënt (EPC): De EPC is een maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw en wordt gebruikt om te beoordelen of een gebouw voldoet aan de gestelde energieprestatie-eisen. Door het ontwerp en de bouw van energiezuinige gebouwen te optimaliseren, kunnen architecten en bouwers een lagere EPC-waarde realiseren, wat resulteert in lagere energiekosten en een verminderde impact op het milieu.

 • Thermische isolatie: Een goede thermische isolatie van gevels en daken is cruciaal voor het realiseren van energiezuinige gebouwen. Door het gebruik van hoogwaardige isolatiematerialen en het toepassen van de juiste bouwtechnieken kan warmteverlies worden geminimaliseerd, wat leidt tot een lager energieverbruik en een comfortabeler binnenklimaat.

 • Luchtdichtheid: Het verbeteren van de luchtdichtheid van een gebouw is een belangrijk aspect van energiezuinigheid. Luchtlekken kunnen namelijk leiden tot ongewenste warmteverliezen en een hoger energieverbruik. Door zorgvuldige detaillering en het gebruik van luchtdichte materialen en aansluitingen kunnen luchtlekken worden voorkomen en kan de energie-efficiëntie van het gebouw worden geoptimaliseerd.

Door aandacht te besteden aan deze aspecten van energiezuinigheid, dragen architecten, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Dit resulteert in energie-efficiënte gebouwen met lagere energiekosten en een verminderde impact op het milieu, wat bijdraagt aan een duurzame toekomst.

# Brandveiligheid

Lees meer over brandveiligheid

# Bruikbaarheid

Bruikbaarheid is een essentieel aspect van een goed ontworpen en gebouwd gebouw. Het gaat hierbij om het creëren van functionele en toegankelijke ruimtes die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de gebruikers. abtWassenaar zet zich in om gebouwen te ontwerpen die niet alleen comfortabel, gezond en veilig zijn, maar ook praktisch en gebruiksvriendelijk.

Belangrijke aspecten van bruikbaarheid zijn:

 • Toegankelijkheid: het waarborgen van een goede toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit, zoals ouderen, kinderen en mensen met een handicap. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met drempelloze toegangen, brede deuren, voldoende manoeuvreerruimte en aangepaste faciliteiten zoals liften en aangepaste toiletten.
 • Indeling en routing: een efficiënte indeling van ruimtes en een logische routing dragen bij aan een betere bruikbaarheid van het gebouw. Dit helpt gebruikers om zich gemakkelijk te oriënteren en zich efficiënt door het gebouw te bewegen.
 • Flexibiliteit: een flexibel gebouwontwerp maakt het mogelijk om ruimtes eenvoudig aan te passen aan veranderende behoeften en wensen van gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van verplaatsbare wanden, modulaire indelingen en multifunctionele ruimtes.
 • Onderhoud en duurzaamheid: een goed onderhoudbaar en duurzaam gebouw zorgt voor lagere exploitatiekosten en een langere levensduur. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met het gebruik van duurzame materialen, eenvoudig te onderhouden installaties en een ontwerp dat rekening houdt met toekomstige aanpassingen.

abtWassenaar ondersteunt en adviseert bij het realiseren van bruikbare gebouwen door nauw samen te werken met opdrachtgevers, architecten en andere betrokkenen. Hierdoor ontstaan gebouwen die naadloos aansluiten op de wensen en eisen van de gebruikers. Hierdoor kunnen gebouwgebruikers optimaal functioneren en presteren in hun dagelijkse activiteiten.

#Akoestiek

Geluidsanering
AbtWassenaar heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van geluidsanering en werkt in lijn met het overheidsbeleid om geluidhinder in woningen te voorkomen of aan te pakken.

Bij geluidsanering worden woningen geïsoleerd tegen verkeerslawaai (weg- en railverkeer), industrielawaai of vliegtuiglawaai. Ons bureau kan het complete traject voor u verzorgen, vanaf het inzichtelijk maken van de geluidbelasting op de woningen tot en met de oplevering na het aanbrengen van de geluidwerende maatregelen.

Wij besteden veel aandacht aan voortgangsbewaking en procesbeheersing en communiceren frequent met de opdrachtgever, zodat deze volledig op de hoogte blijft van de voortgang.

Een saneringsonderzoek is vanaf de start tot en met het einde in de volgende fases te verdelen:

 1. akoestisch onderzoek om de geluidbelasting op de gevels inzichtelijk te maken;
 2. het aanvragen van subsidie (indien er subsidie beschikbaar is);
 3. het inhoudelijke geluidsaneringsonderzoek, vanaf bouwkundige opname tot en met de oplevering.

 Omgevingsgeluid

AbtWassenaar is gespecialiseerd in het optimaal benutten van de beperkte bouwruimte in Nederland. Bij de selectie van bouwlocaties kijken we naar milieuaspecten zoals luchtkwaliteit, stankhinder, stof- en geurhinder en externe veiligheid, zodat mensen comfortabel kunnen wonen.

Onze adviseurs akoestiek en omgevingsgeluid zijn in staat om de geluidbelasting van infrastructurele werken, zoals wegen, spoorwegen en reconstructies/aanpassingen in beeld te brengen en te kwantificeren. Na een grondige analyse geven we advies over het verminderen van de milieubelasting en wordt veel aandacht besteed aan de praktische haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen.

Bij belemmeringen bedenken we adequate oplossingen om ondanks een gewenste maatschappelijke ontwikkeling, een aanvaardbaar leefmilieu voor de mensen in de omgeving te garanderen. We informeren betrokkenen hierover zo duidelijk mogelijk.

Onze diensten op het gebied van akoestiek:

 • industriële lawaaibeheersing;
 • horeca- en recreatie-inrichtingen;
 • spoorweg-, vlieg- en wegverkeer;
 • bouw- en/of trillingslawaai;
 • meten van lawaai op de arbeidsplaats (ARBO);
 • ruimtelijke ordening;
 • laagfrequent geluid;
 • energieopwekking zoals windmolens, WKK-installaties en energiecentrales;
 • zonebeheer en zonebewaking;
 • geluidkwaliteitskaarten opstellen;
 • beleidsnota’s opstellen, bijvoorbeeld nota industrielawaai, 12-dagenregeling;
 • opstellen vergunningsvoorschriften en de bijbehorende considerans;
 • handhaving op geluidnormen.

 

Logo Ingenieursbureau abtWassenaar in Groningen

Boumaboulevard 680
9723 ZT  Groningen
Postbus 5176
9700 GD Groningen

Aanvullende informatie
abtWassenaar B.V.
BTW: NL006157270B01
KVK: 02037102

Contactgegevens


Ingenieursbureau abtWassenaar
- Inventief met techniek - 

(Je vindt ons tegenover Alfacollege en Jumbo Euroborg)

Nieuwsbrief


GPR 4.4. Gebouw Expert in huis

GPR 4.4. Gebouw Expert

LEED AP <BR>BD + C

LEED AP
BD + C

BREEAM NL DGBC

BREEAM NL DGBC

Kiwa gecertifieerd

Kiwa gecertifieerd

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.